הפרת חוזה

הפרת חוזה

רותם דרויש

חוזה הוא הסכם אכיף, המתבצע בהסכמה מדעת על ידי 2 צדדים לפחות, המכיל בתוכו 2 מרכיבים עיקריים – הצעה וקיבול. אך מה הדין כאשר אחד הצדדים מפר את הנקבע בחוזה ובהסכמת הצדדים?

מהי הפרת חוזה?

ישנם מצבים שונים, שחוזים הנכרתים בין צדדים, מופרים על ידי אחד הצדדים. לעיתים ההפרה היא כנגד חלק ספציפי בחוזה, ולעיתים מדובר בהפרת החוזה בכללותו. הבחנה זו הינה חשובה מאוד בהיבטי הסעדים שנהיה זכאים להם במידה ותוכח ההפרה. החוק המסדיר את נושא הינו חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, והוא מכונה "חוק התרופות".

החוק קובע 3 סוגי סעדים עיקריים כתוצאה מהפרת חוזה:

1.      ביטול החוזה;

2.      אכיפת החוזה;

3.      פיצויים בגין הפרת החוזה.

מאחר וסעד של ביטול החוזה וסעד של אכיפת החוזה הם סעדים מנוגדים, לא ניתן לתבוע את שניהם במקביל, אך ניתן לתבוע כל אחד מהם בנפרד ובנוסף פיצויים, או לחילופין ניתן לתבוע בגין הפרת החוזה בקשה לפיצויים בלבד.

אכיפת חוזה

במידה ואחד הצדדים מעוניין לאחר ההפרה, עדיין שיבוצע החוזה, הוא יכול לבקש סעד של אכיפת (קיום) החוזה. לדוגמא, אדם שחתם על חוזה לקניית דירה, ולאחר זמן מה, המוכר חוזר בו ממכירתו, ולאחר כשנה, עולה מחיר הדירה, רשאי יהיה הקונה לדרוש את קיום החוזה ובהעברת הבעלות על הדירה.  אך במקרים רבים, הפרת החוזה לא מאפשרת את אכיפתו – לעיתים החוזה לא בר ביצוע ולעיתים בית המשפט יראה כי אכיפת החוזה אינה מוצדקת בנסיבות העניין, ולכן קיימים סעדים נוספים.

ביטול החוזה

כאשר צד אחד לחוזה מפר אותו, ניתן יהיה, במצבים מסויימים לבטל את החוזה מתחילתו ולהחזיר את המצב לקדמותו. כאשר מתבצעת על ידי צד לחוזה, הפרה כה מהותית, עשויה לעלות לכדי הפרה יסודית. הפסיקה קבעה, כי הפרה מסוג זה, היא הפרה שאדם סביר לחוזה לא היה חותם עליו אילו ידע מראש שתקיים ההפרה ואילו היה יודע את תוצאותיה, או הפרה, שנקבע על ידי הצדדים בחוזה כי מדובר בהפרה יסודית. הסעד שניתן בגין הפרה יסודית של החוזה, הוא לרוב ביטול החוזה.

כאשר מתבצעת הפרה לא יסודית של החוזה, הצד הנפגע עשוי לדרוש את קיומו של החוזה, ואם זה לא נעשה תוך זמן סביר, יכול הצד הנפגע לבקש לבטל את החוזה, בתוך זמן סביר מהרגע שניתנה לצד המפר את ההודעה לתיקון ההפרה.

פיצויים

צד לחוזה שנפגע מההפרה ונגרמו לו נזקים בגין אותה ההפרה, רשאי לתבוע פיצויים מהמפר, בתנאי שמדובר בנזקים שהיה ניתן לצפות מראש במידה והחוזה יופר.

 

במידה וצד לחוזה שהתקשרתם עימו ביצע הפרה, נהוג להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני החוזים, על מנת לקבל תמונה מלאה בנוגע לסעדים המגיעים לכם, צרו עמנו קשר כדי שנוכל לסייע לכם בתחום דיני החוזים.