שינויים בתקנות - העמותות (אגרות) - תשנ"ח 1998

שינויים בתקנות - העמותות (אגרות) - תשנ"ח 1998

החל משנת 2020 ייכנס לתוקפו התיקון לתקנות העמותות (אגרות) תשנ"ח- 1998 , במסגרתו יבוטל הפטור מתשלום
אגרה שניתן בעבר לעמותות שתקציבן אינו עולה על 300,000 ש"ח ושאינן מעסיקות עובדים, ויופחתו סכומי האגרה
השנתית לעמותות העומדות בתנאים שנקבעו.


בהתאם לתיקון, עמותה בשנתיים שלאחר שנת התאגדותה, ועמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה נמוך מ- 300,000
ש"ח ואשר דיווחה כדין את הדוחות לשנת 2018 , תשלמנה אגרה שנתית בסך של 150 ש"ח בלבד.


כמו כן, עמותה אשר תשלם עד 31.3.2020 תהנה מתעריף מוזל של אגרה שנתית בסך של 1,133 ש"ח, ואילו החל
מתאריך 1.4.2020 תחויב בתעריף מלא בסך של 1,506 ש"ח.


תעריף האגרה לשנת 2020 יקבע בהתאם לדיווח המילולי של העמותה שקיים במערכת רשם העמותות נכון ליום
31.12.19 . התעריף צמוד מדד, ויעודכן בתחילת שנת 2020 . במידה והעמותה לא תגיש, בהתאם לדין, דיווחים לשנת
2018 באופן מקוון, כולל את הדוח המילולי המפרט את מחזור ההכנסות השנתי, היא לא תהנה מתעריף המיוחד
לעמותות בעלות מחזור של עד 300,000 ש"ח.


אנו ממליצים לעמותות להזדרז לדווח את הדוחות לשנת 2018 באופן מקוון.

 

רם תורן, עו"ד

גדעון פישר ושות'