חובותיה של עמותה כמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)

חובותיה של עמותה כמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)

במדינת ישראל, רשומות למעלה מ-33,000 עמותות ברשם העמותות שבמשרד המשפטים. עמותות אלו, הינן תאגידים הזוכים למעמד של מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר), אשר הוקמו לטובת קידום מטרות חברתיות למען הציבור ולא למטרת חלוקת רווחים, כפי שאנו מכירים מהתאגיד המסחרי. ב-1998 הוחלט ע"י הממשלה, לאור ביקורת שלילית על התנהלות העמותות שהייתה נהוגה דאז, כי כל עמותה תמלא מדי שנה, אחר דרישות מחמירות של משרד המשפטים בכל הנוגע להתנהלות כלכלית, היעדר ניגוד עניינים והחלת נורמות מהתחום הציבורי כגון שוויון ושקיפות על התנהלות העמותה.

בנוסף, ב-2014 נקבע כי בכל עמותה בעלת מחזור כספי העולה על מיליון שקלים, תתבצע "ביקורת עומק" על ידי משרד המשפטים, כחלק מהטיפול השוטף בעמותה או בעקבות מידע שהתקבל המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה בעמותה. במידה והעמותה נתמכת, יבחן החשב הכללי האם כספי התמיכה שימשו לייעודם. "ביקורת עומק" מתבצעת על ידי משרדי רו"ח חיצוניים, בליווי נציג מרשם העמותות, ובמהלכה נבדקת התנהלות העמותה, בהתאם לחוק העמותות, למטרותיה ולתקנונה. במהלכת הביקורת נבדקים קיומם של כלל המסמכים, הרשמים והפרוטוקולים, שמלכ"ר מחויב להחזיק על פי חוק ונבחנת ההתנהלות הכספית לרבות שכר, התקשרויות חוזיות, הוצאות הנהלה, הדוחות הכספיים ועמידה בכללי החשבונאות הנהוגים בחוק.

בנוסף, ביקורת עומק בוחנת את ההתנהלות המהותית של העמותה, לרבות אופן קבלת ההחלטות ואת תפקוד הוועד המנהל בעמותה. נציגי הוועד המנהל, המקביל לדירקטוריון בחברה מסחרית, פועלים בהתנדבות, והם אחראים על יישום ההחלטות של האסיפה הכללית, קביעת מדיניות, תכנון התקציב וכתיבת תוכניות העבודה של הגופים השונים בעמותה.  לוועד המנהל תפקיד מפתח בעמותה ומצופה ממנו לקחת חלק מרכזי בניהול השוטף של העמותה, בגיוס משאביה ובהתוויית התוכנית האסטרטגית שלה.

המצב המשפטי כיום בישראל, מחד, מזכה את העמותות בפטור מתשלום מס על הכנסותיה, ואף לחלקן מאפשר קבלת תרומות פטורות ממס, על פי סעיף 46; אך מנגד, מחייב התנהלות תקינה ושקופה על פי חוק של עמותות רשומות כמלכ"ר. לכן בבואכם להקים עמותה, מומלץ להוועץ עם עורך דין הבקיא בחוק ומכיר את התנהלות רשם העמותות אשר ילווה אתכם מרגע ההתאגדות, דרך בקשתכם השנתית לקבלת אישור ניהול תקין ובבוא היום, גם ב"ביקורת עומק".

אמנם מאווייהן של עמותות מתמקד בעשייה למען הציבור, אך בד בבד עליהן להקפיד ולנהל את מדיניותן, כספיהן ונציגיהם כנדרש מתאגיד מסחרי, ואף לעיתים רף הבירוקרטיה הגבוה, הבוחן את התנהלות העמותות באופן שוטף, לאור ההטבות להן הן זוכות בתשלומי המס, מחייב את הנהלת והנהגת העמותה, ובהם הועד המנהל, אף להחמיר בביצוע וביישום הניהול בפועל.

התנהלות תקינה שכזו לא יכולה להתבצע "ביום הביקורת". לאור הפער התפיסתי הקיים בין עשייתן החברתית של העמותות ולעיתים לבין העדר הבקיאות בבירוקרטיה הנדרשת מכוח חוק העמותות, בוחר הועד המנהל במלכ"רים רבים, לשכור את שירותיהם עורכי דין המתמחים בליווי מלכ"רים ועמותות לסייע להן בכך ולאפשר להן להתמקד בעשייה החברתית בראש שקט.