כל המוסיף גורע - גם בעמידה בתנאי המכרז - האומנם...?

כל המוסיף גורע - גם בעמידה בתנאי המכרז - האומנם...?

עורכת דין נעמה זר-כבוד- שותפה מנהלת ועורכת דין אדוה ברדה - מחלקה מסחרית

מסחרי

מי מאתנו נדרש לא אחת להתמודד במכרז ולעבור על עשרות, אם לא מאות מסמכי המכרז שיש למלא לצורך התמודדות במכרז...?

מסתבר שמדובר במשימה לא פשוטה המיועדת בעיקר ליסודיים מביננו... כלל ידוע הוא כי יש להקפיד הקפדה יתרה על תנאי הסף הכלולים במכרז. בתי המשפט עמוסים בפסיקה ברורה לפיה דיני המכרזים מושתתים על עקרון השוויון ועל כן לא תותר כל סטייה מתנאי הסף.

הלכה זו מיושמת בקפדנות במיוחד כאשר מדובר בערבות בנקאית שיש להפקיד כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בדרך כלל כולל המכרז נוסח מדויק של ערבות, לרבות סכום ותוקף. כל שינוי מנוסח הערבות המרע את תנאי הערבות גורר באופן מיידי את פסילת ההצעה.


יחד עם זאת, לכל כלל יוצא מן הכלל... הפסיקה קבעה חריגים מצומצמים בהתקיימם ניתן יהיה להכשיר הצעה אף אם יש פגם בערבות, וזאת כאשר הפגם נובע מפליטת קולמוס, או מטעות סופר, או מהשמטה מקרית, או מהוספת דבר באקראי, כאשר כתנאים מצטברים חייבות להתקיים דרישות נוספות אלה: הטעות נלמדת מהערבות עצמה; ניתן לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה, תוך שימוש בראיות אובייקטיביות מובהקות המצויות בפני הועדה במועד פתיחת תיבת המכרזים; על פני הדברים נראה כי הטעות או אי-גילויה מקורם בתום לב והם נובעים מהיסח דעת גרידא ולפיכך אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון וביתר כללי דיני המכרזים. חשוב להוכיח את הצטברות התנאים שכן טענת סף בדבר טעות בתום לב לא תהא מספקת לצורך הכשרת ההצעה. כבר נפסק כי תום לב אין בו די, ויש לדקדק בתנאי המכרז ככתבם וכלשונם - בדיני מכרזים בכלל ובערבויות בפרט. בתי המשפט דורשים בצדק, שבעלי מכרזים יכינו לעצמם checklist של טפסי המכרז, וידקדקו אחת לאחת אם עמדו בדרישות הסף ובפורמאליות הנדרשת. 


אך מה קורה אם  אדם מגיש ערבות אשר סכומה גבוה מהנדרש או שתוקפה ארוך מהנדרש? האם גם במצב כזה ההצעה עלולה להיפסל? לכאורה מדובר בהצעה מיטיבה עם עורך המכרז ולכן ניתן לסבור בתום לב כי אין לפסול ההצעה בגין כך - האומנם? לאחר שבמשך שנים היתה עמימות בסוגיה, בית המשפט קבע באופן מפורש שגם ערבות מיטיבה שהינה שונה מהנוסח המתחייב תגרום לפסילת ההצעה.  בית המשפט מבקש להשריש תודעה של דיוק והקפדה מירביים בעמידה בדרישות המכרזים ובלשון הערבויות, ולמנוע מדרון חלקלק וגמישות שלא במקומה אצל ועדות המכרזים.


היה ויש ספק בדבר נוסח הערבות - יש לפנות בשאלת הבהרה ולא לסבור שבמקרה של ספק נפעל על פי האופציה המיטיבה. לאור השיקולים האמורים, קבע בית המשפט כלל חד לפיו אל למציעים או לבנקים לגרוע או להוסיף על תנאי הערבות. לכן יש לשים לב בהגשת הצעה ולהקפיד היטב על תנאי הסף בכלל ונוסח הערבות בפרט, ולא לנסות להתחכם ו"להיטיב" -  בבחינת "לא מדובשך ולא מעוקצך".