פס"ד: לפני תביעה ייצוגית - כדאי לידע את בעל הדין
עורך דין רפאל יולזרי

פס"ד: לפני תביעה ייצוגית - כדאי לידע את בעל הדין

עורך דין רפאל יולזרי

ליטיגציה

לא אחת אנו נשאלים על-ידי תובעים, המבקשים להגיש תביעה ייצוגית ע"י עורך דין, האם חלה עליהם חובת פנייה מוקדמת לבעל הדין שבכוונתם להגיש נגדו את התובענה הייצוגית. ככלל, אין חובת פנייה מוקדמת בטרם הגשת תובענה ייצוגית.

 

יחד עם זאת, בפסק-דין שניתן לאחרונה על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, הדגיש בית-המשפט כי הימנעות מפנייה מוקדמת, בנסיבות בהן טובת הקבוצה מחייבת זאת, מהווה שיקול רלבנטי שעל בית-המשפט להביא בחשבון, בבואו לפסוק את הגמול לתובע הייצוגי ושכר הטרחה לבאי-כוחו.

 

במקרה שנדון, דובר על עירייה, אשר גבתה ריבית על חובות שבפיגור בניגוד לחוק, שכן תשלומי הפיגורים כללו ריבית שחושבה בשיטת ריבית דרבית, ולא בשיטת ריבית צמודה, כקבוע בחוק.

בעקבות הגשת התביעה, מסרה העירייה הודעת חדילה, קרי: הפסיקה את הגבייה שנגדה את החוק. לאור הודעת החדילה, ובהתאם להוראות חוק התובענות הייצוגיות, בית-המשפט דחה את התובענה הייצוגית. העירייה טענה, כי בנסיבות המקרה לא הייתה הצדקה לפסוק לטובת התובע הייצוגי גמול ושכר טרחה כלשהם. בין יתר טענותיה, טענה העירייה, כי בין שיקוליו, בית-המשפט צריך להביא בחשבון כי התובע הייצוגי לא פנה אל העירייה לפני הגשת התביעה. אילו היה עושה כן, היא הייתה משנה את דרך הגבייה של ריבית הפיגורים, כפי שעשתה בפועל באמצעות הגשת הודעת החדילה, דבר שהיה מייתר את הצורך בהגשת התובענה, והטרחה הכרוכה בכך.

 

בית-המשפט קיבל חלקית את טענת העירייה, והפחית את סכום הפיצוי לתובע הייצוגי, בשל העובדה שהתובע הייצוגי לא פנה אל העירייה לפני הגשת התביעה. בית-המשפט סבר, שבמקרה זה, הימנעות מפניה מוקדמת, בנסיבות בהן טובת הקבוצה חייבה זאת, אך משיקולי גמול ושכר טרחה, הצדיקה הפחתה בסכומי הגמול ושכר הטרחה שיפסקו. נקבע, אף שככלל אין חובת פנייה מוקדמת בטרם הגשת תביעה ייצוגית, הימנעות מפניה מוקדמת, בנסיבות בהן טובת הקבוצה מחייבת זאת, מהווה שיקול רלבנטי, שעל בית-המשפט להביא בחשבון בבואו לפסוק את הגמול ושכר הטרחה.

 

בית-המשפט אף הוסיף וקבע כי "במקרה זה - הקופה הציבורית נושאת הן בעלויות ניהול התביעה, הן בהוצאות והגמול שיש מקום לפסוק לתובע. פנייה מוקדמת הייתה מייתרת את ההליך. היו נחסכות ההוצאות כולן, וציבור תושבי העיר היה נשכר. העירייה הייתה משנה את התנהלותה ללא כל הוצאה בגין הליכים משפטיים." בסיכומו של דבר, בית-המשפט קבע כי הגמול לתובע הייצוגי יעמוד על 10,000 ש"ח, ושכר טרחת באי-כוחו יעמוד על 30,000 ש"ח. אנו ממליצים, אפוא, בטרם הגשת תביעה ייצוגית על ידי עורך דין, להקדים ולפנות אל בעל הדין שיש כוונה להגיש נגדו את התובענה.

 

לדעתנו, המלצה זו נגזרת גם בשל חובת תום הלב המוגברת המוטלת על התובע הייצוגי, המבקש לייצג חלק מהציבור, באמצעות מכשיר אכיפה אזרחי-פרטי - תביעה ייצוגית.