מינוי יועצים חיצוניים ברשות המקומית
עורך דין דן שווץ ועורך דין עופר רזניק

מינוי יועצים חיצוניים ברשות המקומית

עורך דין דן שווץ ועורך דין עופר רזניק

רשויות מקומיות

בחודש אוקטובר 2013, התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, וכחלק מההליך הדמוקרטי, מונו ראשי רשויות חדשים ומנכ"לים, דבר הגורר מטבעו רצון להסתייע ביועצים לקידום ענייני הרשות המקומית.
 
נוכח היות הרשות המקומית גוף ציבורי הנהנה מכספי ציבור, עולה השאלה את מי ניתן לקלוט ומה היא הדרך הראויה לעשות זאת.
 
בשנת 2013 קבע דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי, בהתייחס לביקורת שערך בנושא העסקת יועצים בעיר ראשון לציון, כי על כל רשות מקומית לבנות מנגנון מתאים למינוי יועצים שיגדיר צורך, קריטריונים, אופן הבחירה, וכי רשות שלא תפעל בהתאם לנורמה, עלולה להיות חשופה לחיוב אישי של ראש העיר וגזבר העירייה.
 
זה המקום לציין, כי  עוד  קודם לדוח המבקר נקבעה הנורמה באופן חלקי על ידי משרד הפנים בחוזר המנהל הכללי 10/2004, בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן - פקודת העיריות) ותקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, כאשר בסיס הנורמה היה להבטיח, כי העיריות יתקשרו עם נותני שירותים רק על בסיס כישוריהם ולפי שיקולים ענייניים בלבד, וכי לכל נותן שירותים תינתן הזדמנות שווה לזכות בתפקיד.

לאור האמור, טוב תעשה הרשות אם תימנע מהעסקת יועצים חיצוניים היכן שניתן להעסיק עובד רשות במקום.

תקנה 3(8) לתקנות המכרזים, אותה יש לפרש בצמצום, קובעת, כי אחד המקרים שניתן לתת פטור ממכרז ולמנות יועץ מתאים, הוא "חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

בית המשפט העליון, בפסק דין נצרת עילית (ס"ע 36427-07-12 גולדברג נ' עיריית נצרת עילית ואח', פורסם בנבו; עעם 6145/12 עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן, חבר המועצה, פורסם בנבו), קבע בהתייחס למתן שירותי הנהלת חשבונות, תחום אשר פורש כנופל תחת תקנת הפטור בתקנות המכרזים, כמחויב במכרז. בית המשפט הביעאתדעתו, לפיה יש לפעול להבהרת הנושא ברשויות המקומיות ולגיבוש נהלים ברורים, כשמחובתו של השלטון המרכזי לגבש נוהל זמני שיקבע הנחיה בסיסית ברורה.

לאור האמור, ובכדי להימנע מביקורת ואף מחיוב אישי, על הרשות המקומית להיערך בהתאם בנושא העסקת יועצים ולפעול לאישור נוהל התקשרות תוך התייחסות לחריגים כגון, מינוי יועץ על סמך הצעה יחידה, לקבוע את אופי ההתקשרות ובסיסה, את שכר היועץ והיקף עבודתו, בנוסף, על העירייה להקצות סעיף משנה בתקציבים, בעבור שירותים כאלה, על מנת לבחון את כדאיות העסקת יועצים ונותני שירות. יצוין, כי רשויות שונות בארץ כבר החלו בהערכות להסדרת העסקת יועצים, זאת תוך בחינת  צרכי  הרשות אל מול הנורמות שנקבעו בקשר להעסקת יועצים.
 
זאת ועוד, גם הפרוצדורה למינוי יועץ שהוא בעל היכרות מוקדמת עם חבר וועדה ו/או אחר, חייבת לבוא לידי ביטוי בכלל השיקולים לבחירתו, ולהיבחן במסגרת חוות דעת משפטית.