ניהול משאבי אנוש ככלי מרכזי המבטיח עמידה ביעדי הרשויות המקומיות
ישראל שפיצר, עו

ניהול משאבי אנוש ככלי מרכזי המבטיח עמידה ביעדי הרשויות המקומיות

ישראל שפיצר, עו"ד דן שווץ

במהלך השנים האחרונות , אנו עדים להתפתחויות ולשינויים רבים המתרחשים בתחום משאבי האנוש בארגונים השונים.

ההתפתחויות שחלו בניהול כוח האדם בארגון גרמו לכך שהמשאב האנושי הפך להיות הכוח המרכזי המניע ארגונים בכלל  ואת השלטון המקומי בפרט .

בארגונים השונים נוכחו להבין שהצלחתו של הארגון להגשים את מטרותיו תלויה קשר רב ביכולתו המקצועית  של הארגון בניהול המשאב האנושי ובפיתוחו.

ניהול המשאב האנושי משמעותו ניהול כולל של  מחזור החיים של הארגון. ניהול  הכולל תכנון , ביצוע והיזון חוזר מתמיד.

ניהול הכולל תכנון ,כאמור לעיל ,מובנו שהתכנון כולל תיאום ציפיות בין היעדים של הארגון לבין המשאבים הכספיים העומדים לרשותו ובין השאר תרגום המשאבים הכספיים  המיועדים לתקינת כוח אדם בארגון. תקינת כוח אדם בארגון הינו כלי חשוב הבא לוודא שהארגון מקצה למשאבי אנוש את המשאבים הכספיים המתאימים ומספק לו כלים המתאימים לניהול ומדידה של המשאבים האנושיים.

מימוש התקינה הוא מחזור חיים בפני עצמו .

כחלק ממימוש התקינה, על הארגון להכין את המבנה הארגוני . כשהמבנה הארגוני מביא לידי ביטוי את תוספת תקני כוח האדם שאושרו לארגון. המבנה הארגוני קובע ,בין השאר, את המבנה ההירארכי הפנימי של הארגון, בו באה לידי ביטוי מערכת הכפיפות ההירארכית בין בעלי התפקידים בארגון. במבנה הארגוני, ניתן להוסיף גם את תוספת המשרות שתידרשנה בעתיד לארגון, בכפוף לאישור תקציבי שמטרתו מילוי היעדים שתוכננו על ידי הארגון, כולל השגת המשימות של הארגון, וכל זה בכפוף למגבלות התקציביות של הארגון.

תוצאה נוספת מאישור התקינה והמבנה הארגוני היא הכנת תיאורי תפקידים וביצוע ניתוח עיסוקים לתפקידים והכנתם לפרסום מכרז פנימי או חיצוני לאיוש המשרות שאושרו.

על הגוף המופקד על משאבי האנוש בארגון לקלוט את העובדים שנבחרו במכרז, לקבוע את שכרם בכפוף לתנאי השכר שפורסמו במכרז, העסקה בחוזה אישי, או העסקה לפי ההסכמים הקיבוציים. כמו כן על יחידת משאבי האנוש ללוות את העובד החדש שנקלט, ולדאוג להצלחתו בתפקיד שאליו נבחר.

 ניהול המשאב האנושי במחזור השוטף כולל מעקב אחר ביצוע המטלות שהוטלו על העובד, הכשרתו וקידומו, בהתאם למסלול ההכשרה כפי שנקבע לו . על הגוף המופקד על משאבי האנוש לוודא שהעובד מקבל את שכרו, כולל התנאים  הסוציאליים כדין. הגוף המופקד על משאבי אנוש, אחראי על הטיפול בחריגים ובבעיות פרטניות, שנוצרות כתוצאה מאירועים בלתי צפויים, טיפול בנושאי רווחה של העובד, טיפול בבעיות משמעת ככל שייווצרו, הכנה ליציאה לגמלאות וטיפול בגמלאים באופן שוטף.

יש להדגיש שעל הגוף המופקד על משאבי אנוש ברשות מקומית , נדרשת  מיומנות רבה בטיפול בבעיות הייחודיות של השלטון המקומי. כן נדרש ממנו ניסיון מקצועי רב, כולל היכרות מעמיקה של מכלול הכללים, הנהלים, ההסכמים והחקיקה והנוהג הקיימים  בארגונים בשלטון המקומי.

ניהול המשאב האנושי, כאמור, הינה מטלה מורכבת , המשפיעה מאד, על המשימות המיוחדות הקיימות בשלטון המקומי ,פעילות המצריכה מיומנות מקצועית רבה, הן בפעולות רוחביות רבות , ולעתים אף בפעולות המתבצעות ללא תכנון מוקדם. היעדר ניסיון מתאים בהתנהלות, עלולה לפגוע בביצוע מטלות הארגון, ואף להביא למשברים חמורים, שניתן היה  למנוע, אם היה מתקיים הליך של תכנון מוקדם,

המבוססים על  ידע ועל ניסיון מקצועי של אנשי מקצוע בתחומים השונים.