כוח עליון: הגנה חוזית בישראל- האמנם?
עו

כוח עליון: הגנה חוזית בישראל- האמנם?

עו"ד בנימין (בנג'י) לבנטל ועו"ד הגר אסף

יש הטוענים שדוקטרינת כוח עליון, הופכת יותר רלוונטית במדינתו בה אירועים בטחונים, לרבות מלחמות, פעולות צבאיות, מעשי איבה, פעולות טרור וכדומה, מתרחשים לעיתים תכופות. עולה השאלה האם אמנם מלחמה מגנה מפני הפרה חוזית והאם הצד הנפגע זכאי לפיצויים? התשובות אינן חד משמעית, והן תלויות בנסיבות הספציפיות של המקרה.

צדדים ישראלים המתקשרים בחוזה בינלאומי ולא כללו סעיף הגנה של כוח עליון בחוזה, הצד המפר יכול לטעון לסעיף 79 לאמנת האו"ם למכר טובין בינלאומי שנקלטה בישראל מכוח חוק המכר (מכר טובין בינלאומי), תש"ס – 1999, לפיו צד יהיה פטור מתשלום פיצויים לצד שנפגע עקב הפרת החוזה, אם יוכיח שאי קיום החוזה נגרם בשל מכשול שאינו בשליטתו, ושלא ניתן היה לצפות את המכשול באופן סביר, בעת כריתת החוזה, למנוע אותו או להתגבר עליו או על תוצאותיו. הסעיף המקביל נמצא בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970, סעיף 18.

אולם כאמור, כשמדובר בישראל, מצבי לחימה לא יוכרו בקלות, אם בכלל, כהצדקה להפרת חוזה או תנאים בחוזה, וצד שיבקש להסתמך, סתם כך על התרחשות של מצב לחימה, עלול לגלות שאין בכך כדי להושיעו מההפרה, גם אם זו אכן נבעה מתוצר לוואי של מצב הלחימה.

זוהי בדיוק הסיבה מדוע כבר בשלב ניסוח חוזה הסחר או ההתקשרות, יש לשקול בכובד ראש ניסוח סעיף שמתייחס פרטנית למה שיקרה במצב לחימה, ולא להותיר זאת למגמות השונות בפסיקה.

מומלץ לנסח סעיף כוח עליון בחוזים אשר יהיה רחב ככל שניתן כך שבמקרה הצורך ייתן הגנה לקשת רחבה של אפשרויות, ובנוסף לכלול סעיף ספציפי לאירועים ביטחוניים למיניהם, שכן במדינתנו הדבר אינו נדיר.

כך למשל, אם בשל מצב מלחמתי ייחסמו נתיבי השיט של ישראל, אספקת סחורה מאירופה דרך הים לא תתאפשר, יש לקבוע האם מצב לחימה מאפשר הפרת חוזה, ואם כן או לאו האם הדבר יזכה בפיצוי ומהו. רצוי לציין בחוזה האם הספק מחויב יהיה לספק בדרך אחרת ככל שהדבר אפשרי (כגון אספקה אווירית יקרה יותר) כל חוזה לפי נסיבותיו והמתאים לו.

כמובן ייתכן ויהיו כאלו שיעדיפו מאינטרסים הפוכים דווקא שלא לפרט או להרחיב ולהותיר את המצב המשפטי אמורפי, אך גם זאת ראוי שיהיה באופן טקטי מושכל.

ואחרי כל הדברים הללו, אם מגיעים בכל זאת למאבק בבית המשפט, חשוב מאוד לדעת לנתח נכון את הסיטואציה לפי האינטרס ולהחיל באופן חכם את הדוקטרינה של כוח עליון או לתקוף את תחולתה (לפי קו הטיעון המתאים למקרה) כדי לצלוח את המאבק המשפטי.

לאור אירועים מהקיץ האחרון, כמו מבצע צוק איתן, צדדים אשר עושים עסקים במדינת ישראל ו/או עם צדדים הקשורים לישראל צריכים לקחת בחשבון את המצב הביטחוני השורר בישראל, למרות שלא ניתן לצפות את היקפה של המלחמה, כיצד תשפיע על הצדדים לחוזה, ואם בכלל.