הסכם מייסדים - בסיס לעסקאות עתידיות

הסכם מייסדים - בסיס לעסקאות עתידיות

עוה"ד רם תורן ומורן יוסף

לקראת השקתו של מיזם חדש, לרוב יעדיפו הצדדים המעורבים לראות מול עיניהם את הצלחת שיתוף הפעולה ביניהם ולא להתעסק בשאלות קשות, כגון מה יקרה במידה ושיתוף הפעולה לא יצלח, אלו זכויות ואלו חובות יש לכל מייסד במיזם החדש? וכו'.

הסדרתן של שאלות אלו ונושאים נוספים במסגרת הסכם מייסדים, הינם חשובים לאין ערוך והם מסייעים בניהול נכון של המיזם ומעניקים מענה למצבים של משבר ומחלוקת בין המייסדים.

הסכם המייסדים הוא כלי משפטי שמטרתו להסדיר את מערכת היחסים בין מייסדי התאגיד בהסכם הצופה פני עתיד. על הסכם המייסדים לשקף את הבנותיהם המסחריות של הצדדים ולהוציא אל הפועל את חזונם בהקמת התאגיד המשותף. לפיכך, כל הסכם מייסדים יהיה מותאם למייסדים הספציפיים, לפעילות המוקמת ולהבנותיהם המסחריות. לפיכך, הסכם מייסדים טוב יהא כזה אשר יעניק תמונה מלאה אודות המיזם, יעניק מענה למשברים אפשריים ויפחית את הסיכון ואי הוודאות בהקמת תאגיד משותף.

קיימים מספר נושאים אשר אמורים להיות מוסדרים במסגרת הסכם המייסדים, כאשר אין המדובר ברשימה ממצה, וכל התקשרות דורשת התייחסות שונה בהתאם לאופיה ולצדדיה:

הסכם המייסדים אמור להגדיר את זכויותיו של כל צד להסכם בתאגיד. כך, לדוגמה, במידה והתאגיד המוקם הינו חברה- יש לוודא כמה ואלו מניות יקבל כל מייסד, מהן הזכויות הצמודות לכל מניה וכו'.

לאחר שהובן מהו סוג הזכויות הניתנות לכל מייסד ומהן אחזקותיו בתאגיד, יש להבין אלו זכויות אופרטיביות קיימות לו- האם השתתפות בקבלת ההחלטות של התאגיד, ואם כן- באיזה אופן? האם יש לו אפשרות למנות מנהלים בחברה? מהו הרוב הנדרש על מנת לקבל החלטות בתאגיד- והאם מספר המנהלים שניתן למנות יכולים להשפיע על אופן קבלת ההחלטות? כיצד יהיו זכויות החתימה בחברה ואיך תנוהל הפעילות בה?

ייתכנו אף מצבים בהם מייסד יחזיק במספר נמוך של זכויות בתאגיד. אין הדבר אומר, כי נגזר עליו לקבל את דעת הרוב. הסכם המייסדים יכול לקבוע כי החלטות מסוימות ידרשו רוב מיוחס (של 75% ויותר) או אף רוב מוחלט (100%). ניתן לקבוע כי הסמכות להכריע  בהחלטות מסוימות תינתנה למייסד פלוני או לחילופין להעניק למייסד אלמוני זכויות וטו בנושאים מסוימים וכו'.יש כמובן, לתת את הדעת לסוג ההחלטות האלו, להעניק משקל לתפקידו ולנסיונו של כל מייסד ועל ידי כך למנוע, ככל הניתן מצב בו התאגיד יהא שרוי במצב של מבוי סתום, או לחילופין, מצב בו לבעל מיעוט תינתן האפשרות לעשות מניפולציות ולפגום בפעילות התאגיד.

הסכם מייסדים אמור להבטיח את ניהולו השוטף של התאגיד. כך לדוגמה, על הסכם מייסדים להעניק מענה למצב בו לא מושגת הכרעה באורגנים של התאגיד.  קיימים מספר מנגנונים בהם ניתן למנוע של dead lock: החל ממתן זכות הכרעה למי מהמייסדים  במחלוקת וכלה בפנייה לגורמים חיצוניים שיכריעו.

בנוסף, כחלק מהסדרת הפעילות בתאגיד, הסכם המייסדים אמור להגדיר את תפקידו של כל מייסד ומייסד ואת התחייבויותיו במסגרת התאגיד. יש ומייסד יתחייב להעניק שירותים לתאגיד, יש מי שישמש כנושא משרה ויעניק מהידע שלו ויש מי שיעניק מימון. התחייבויות אלו צריכות להיות מוסדרות כמו גם סנקציות אפשריות במידה ומי מהמייסדים לא מילא אחר התחייבויותיו.

ובעניין זה, נציין כי מימון התאגיד עשוי להיות אבן נגף ומכאן חשיבות הסדרתו בהסכם המייסדים. על הסכם המייסדים לקבוע כיצד יינתן המימון לתאגיד, האם המייסדים יבכרו לפנות לגופים פיננסיים או להעניק לתאגיד מימון בעצמם; מה גובה המימון ובאיזה אופן יינתן- כהשקעות בעלים או כהלוואות בעלים (וככל שהמדובר בהלוואת בעלים מה יהיו תנאי פרעונן); מה יקרה במידה והתאגיד יזדקק למימון נוסף, ומה הסנקציה שתהא על מייסד שיחליט שאינו משתתף במימון  הנדרש, האם ידולל ועל פי איזה מנגנון?

נושא נוסף שקיימת לו חשיבות מתייחס להסדרת עבירותן של הזכויות בתאגיד. במידה והצלחת המיזם תלויה במייסד אחד, כישוריו, ניסיונו או קשריו, אז תהיה חשיבות רבה להסכים על פרק זמן במסגרתו מייסד זה לא יוכל להעביר את זכויותיו בתאגיד וכן לקבוע הוראות המתייחסות לאופן העברת הידע שלו לתאגיד המשותף.

יש לקבוע אודות הרלוונטיות של מנגנוני העברת זכויות כגון זכות סירוב ראשון המעניק קדימות ברכישת זכויות למייסדים הקיימים, זכות הצטרפות למכירת זכויות  (Tag along), חובת ההצטרפות (bring along) וכו'. לכל מנגנון שכזה יש השפעה שונה על התאגיד וכדאיותו לכל צד נמדדת על פי מאזן הכוחות בתאגיד והבנות המייסדים.

נושא חשוב במיוחד אותו כדאי לקבוע במסגרת הסכם המייסדים הוא אופן ההיפרדות של הצדדים במידה ושיתוף הפעולה ביניהם במסגרת התאגיד, לא יצליח. מומלץ לקבוע הוראות ברורות בקשר למה הם הקריטריונים למחלוקת, מהן הפעולות הנדרשות על מנת לפתור את המחלוקת וכיצד תוכרע ותתבצע היפרדות הלכה למעשה. הוראות אלו הן הוראות המוכיחות את עצמן פעם אחר פעם ומונעות הוצאות משפטיות רבות ועוגמת נפש לכל הצדדים המעורבים.

ניסיוננו הרב בליווי עסקאות, בארץ ובחו"ל, מלמד כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ועדיף לא לדחות למחר את שניתן לעשות היום. הסכם מייסדים ייתן ביד המייסדים מענה ופתרונות לכשלים ומשברים עתידיים, שאותם ניתן למנוע או לכל הפחות להסדיר, כבר היום.